BlackBerry 10 Launch Event – Live Stream

Do trục trặc k��� thuật nên anh em chuyển sang link d�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������i ��ể xem Tường thu���������t tr���c tiếp nh�� :)

Theo dõi ở đây ==> http://vnbb.bbvietnam.com/livestream/